Společnost INTERPHARMA PRAHA, a.s.

Profil společnosti

Interpharma Praha, a.s.  (IPP)

– člen japonské nadnárodní farmaceutické skupiny Otsuka – je společností nabízející širokou škálu služeb v oblasti výzkumu a vývoje výrobních procesů. Dále IPP působí v oblasti výroby aktivních farmaceutických substancí pro rentgenkontrastní látky a jiná léčiva s cílem splnit přesné požadavky svých zákazníků a umožnit jejich léčivům rychlý vstup na farmaceutické trhy.

 

V roce 2008 se IPP stala součástí japonské farmaceutické společnosti Otsuka.

Ve spolupráci s mateřskou společností a na základě sdílené zkušenosti na mezinárodních farmaceutických trzích vedení IPP utvořilo tým profesionálů a zasadilo se o implementaci kompletních regulatorních požadavků a vytvoření rozsáhlých technických a dalších školících programů. V současnosti má IPP přes sto zaměstnanců, kteří zajišťují po technické i výrobní stránce spolupráci při vývoji a výrobě mnoha aktivních farmaceutických substancí a inovativních doplňků stravy.

Interpharma Praha, a.s., se v současnosti  zaměřuje na tyto dvě hlavní oblasti činnosti:

 

Zakázková výroba: IPP svým zákazníkům dodává materiály vyráběné dle SVP pro potřeby od předklinických a klinických studií až po běžné požadavky na výrobu po uvedení léčivých přípravků na trh.

 

Výroba aktivních farmaceutických substancí pro rentgenkontrastní látky: IPP garantuje, že používané procesy neporušují patentovou ochranu, a nabízí produkty za příznivé ceny. Může také poskytnout plnou či částečnou exkluzivitu při prodeji dané léčivé substance.

Historie společnosti

Interpharma Praha, a.s.  (IPP)

byla založena v roce 1932 jako farmaceutický podnik, který poté přečkal válku a 40 let komunistického režimu. V rámci svého vývoje po roce 1989 se IPP stala společností se zaměřením na výrobu rentgen-kontrastních látek a řady dalších farmaceutických substancí náležejících do různých terapeutických kategorií. V roce 2008 se společnost stala součástí japonské farmaceutické skupiny Otsuka. Ve spolupráci s mateřskou společností se IPP podílí na vývoji nových léčivých substancí a modernizaci stávajících výrobních jednotek s cílem dalšího růstu a rozvoje.

 • 1932 Založení společnosti pod názvem Interpharma a zahájení farmaceutické výroby
 • 1935 Přestěhování společnosti do výrobního závodu v Modřanech
 • 1939 Zavedení výroby inzulinu ve spolupráci s firmou Baťa
 • 1946 – 1948 IPP znárodněna a od roku 1948 se stala součástí národního podniku SPOFA
 • 1958 – 1991 IPP součastí národního podniku Léčiva, zaměření na výrobu farmaceutických substancí a pevných lékových forem
 • 1932 – 1990 Interpharma Praha, a. s.
 • 1992 Privatizace společnosti prof. Milošem Sovákem Počátek zavádění nových výzkumných a výrobních programů
 • 1992 – 1994 Zaveden systém SVP|IPP jako jedna z prvních firem v ČR úspěšně auditovaná americkou FDA
 • 1995 – 1999 Intenzivní rekonstrukce výrobních jednotek, výzkumných a analytických laboratoří Prodeje společnosti rozšířeny o prodeje na západoevropský, severoamerický a asijský trh při zachování domácího trhu
 • 1996 Dokončen vývoj rentgen-kontrastní látky Iohexol a zahájení její průmyslové výroby Zahájení výroby opticky aktivního meziproduktu pro inovativní  substanci Nelfinavir (anti-HIV léčivo)
 • 1998 Zavedení vlastních originální doplňků stravy do výroby
 • 1991 – 2000 Interpharma Praha, a. s.
 • 2004 Vstup na japonský trh s rentgenkontrastní látkou iohexol
 • 2005 Dokončen vývoj a zavedení komerční výroby substance 10B-boronofenylalanin (BPA) pro využití v oblasti borové Neutronové záchytové terapie (BNCT)
 • 2008 IPP se stává součástí japonské farmaceutické skupiny Otsuka
 • 2010 Zahájena spolupráce IPP s mateřskou firmou na vývoji výrobních procesů pro nově vyvíjená léčiva, zahájen vývoj vlastních léčivých přípravků
 • 2010 – 2011 Výstavba nové víceúčelové jednotky pro výrobu API, výstavba malotonážní jednotky pro výrobu maloobjemových specialit (1Kilo Plant)
 • 2011 – současnost Interpharma Praha, a. s.

Vedení společnosti

Vedení společnosti Interpharma Praha, a.s.

Představenstvo

Shinichi Taira

předseda Představenstva

Yosuke Maki

člen Představenstva

Ivan Hlaváček

člen Představenstva

Katsuhiko Kawashima

člen Představenstva

Vedoucí tým

Yosuke Maki

výkonný ředitel

Ivan Hlaváček

provozní ředitel

Dozorčí rada

Hiroyuki Nagao

člen dozorčí rady

Ochrana životního prostředí

Výrobní závod akciové společnosti Interpharma Praha, a.s. (IPP) je umístěn na okraji obytné zóny okrajové části Prahy, což automaticky vytváří přirozený tlak okolí na minimalizaci dopadů činnosti společnosti na okolní životní prostředí. Společnost proto věnuje ochraně životního prostředí zvýšenou pozornost, dokladem čehož je prokazatelný nárůst investic do oblasti ekologie od devadesátých let minulého století až do současnosti.

 

V oblasti ochrany ovzduší dosáhla IPP v posledních letech výrazného snížení množství emisí znečišťujících látek. Byl vybudován systém záchytu tuhých znečišťujících látek, chlorovodíku a především těkavých organických látek. Nejvýznamnější investicí a zároveň nejdůležitějším opatřením ke snižování emisí bylo vybudování katalytické oxidační jednotky. Kapacita tohoto zařízení je 6500 m3/h a dochází zde ke katalytickému rozkladu těkavých látek obsažených ve vzdušině přiváděné ze všech výrobních zařízení společnosti na platino-palladiovém katalyzátoru, což vedlo ke snížení emisí těkavých organických látek o více než 90%.

 

IPP věnuje výraznou pozornost nakládání s odpady, přičemž samozřejmostí je jejich důsledné třídění podle kategorie nebezpečnosti a druhů. Vytříděné odpady jsou předávány specializované firmě k dalšímu využití nebo k likvidaci.

 

IPP vybudovala vlastní moderní čistírnu odpadních vod (ČOV) s biologickým stupněm. Kanalizační systém je navržen tak, že odděluje zvlášť průmyslovou odpadní vodu, splaškovou vodu a také dešťovou vodu. Technologie ČOV je schopna zabezpečit její plnou funkčnost jak při nízkém zatížení, tak i při maximálním znečištění průmyslových odpadních vod ze závodu a dosažení maximálního množství odpadních vod (tj. 20 l/s, 900 m³/den, 250.000 m³/rok). K ochraně vod v neposlední řadě přispívá i zřízení odpovídajících skladovacích kapacit k uskladnění nebezpečných chemických látek a směsí.

 

IPP věnuje velkou pozornost ekologizaci výroby a ochraně životního prostředí. Základem snižování negativního vlivu společnosti na životní prostředí jsou investice do vývoje technologií šetrných k životnímu prostředí, které vedou ke snižování množství emisí znečišťujících látek, nebezpečných odpadů a odpadních vod, což potvrzují vykazované údaje i výsledky auditů z posledních let.

Kariéra

Volné pozice

V současnosti hledáme vhodné kandidáty na pozice:

V případě zájmu o některou z pozic ve společnosti Interpharma Praha, a.s., použijte prosím kontaktní formulář v záložce Kontakt, nebo zašlete e-mail na adresu uvedenou v příslušném inzerátu.