Životní prostředí

 

Výrobní závod akciové společnosti Interpharma Praha, a.s. (IPP) je umístěn na okraji obytné zóny okrajové části Prahy, což automaticky vytváří přirozený tlak okolí na minimalizaci dopadů činnosti společnosti na okolní životní prostředí. Společnost proto věnuje ochraně životního prostředí zvýšenou pozornost, dokladem čehož je prokazatelný nárůst investic do oblasti ekologie od devadesátých let minulého století až do současnosti.

 

V oblasti ochrany ovzduší dosáhla IPP v posledních letech výrazného snížení množství emisí znečišťujících látek. Byl vybudován systém záchytu tuhých znečišťujících látek, chlorovodíku a především těkavých organických látek. Nejvýznamnější investicí a zároveň nejdůležitějším opatřením ke snižování emisí bylo vybudování katalytické oxidační jednotky. Kapacita tohoto zařízení je 6500 m3/h a dochází zde ke katalytickému rozkladu těkavých látek obsažených ve vzdušině přiváděné ze všech výrobních zařízení společnosti na platino-palladiovém katalyzátoru, což vedlo ke snížení emisí těkavých organických látek o více než 90%.

IPP věnuje výraznou pozornost nakládání s odpady, přičemž samozřejmostí je jejich důsledné třídění podle kategorie nebezpečnosti a druhů. Vytříděné odpady jsou předávány specializované firmě k dalšímu využití nebo k likvidaci.

IPP vybudovala vlastní moderní čistírnu odpadních vod (ČOV) s biologickým stupněm. Kanalizační systém je navržen tak, že odděluje zvlášť průmyslovou odpadní vodu, splaškovou vodu a také dešťovou vodu. Technologie ČOV je schopna zabezpečit její plnou funkčnost jak při nízkém zatížení, tak i při maximálním znečištění průmyslových odpadních vod ze závodu a dosažení maximálního množství odpadních vod (tj. 20 l/s, 900 m/den, 250.000 m3/rok). K ochraně vod v neposlední řadě přispívá i zřízení odpovídajících skladovacích kapacit k uskladnění nebezpečných chemických látek a směsí.

IPP věnuje velkou pozornost ekologizaci výroby a ochraně životního prostředí. Základem snižování negativního vlivu společnosti na životní prostředí jsou investice do vývoje technologií šetrných k životnímu prostředí, které vedou ke snižování množství emisí znečišťujících látek, nebezpečných odpadů a odpadních vod, což potvrzují vykazované údaje i výsledky auditů z posledních let.