Bezpečnost a ochrana zdraví

Interpharma Praha, a.s. (IPP) se zabývá výrobou farmaceutických substancí. K jejich výrobě je zapotřebí množství nebezpečných látek. Z hlediska požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se jedná zejména o látky hořlavé, žíravé a toxické. Z tohoto vyplývá, že výše uvedeným oblastem je věnována velká pozornost, aby se minimalizovala případná nebezpečí.

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Vzhledem k charakteru výroby a látek, které se při výrobě používají, jsou v areálu zavedena přísná bezpečnostní pravidla. Každý zaměstnanec je proškolován (systém SOP), jsou mu přidělovány osobní ochranné pracovní prostředky, velmi dobře jsou vybavena sociální zařízení pro zaměstnance, je zřízena závodní lékařská péče přímo v areálu IPP.

 

 

Požární ochrana (PO)

 Skladované množství hořlavých látek je v areálu v takovém množství, že IPP je začleněna dle Zákona o požární ochraně do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. Z tohoto důvodu byla v minulosti v IPP založena Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku IPP. Činnost této jednotky je v současné době zajišťována v nepřetržitém pracovním režimu. Početní stav jednotky je 1 + 3 (jeden člen je hasič a tři jsou dobrovolní hasiči z řad zaměstnanců). Tito zajišťují kompletní požární zabezpečení IPP, jsou přítomni u prací se zvýšeným nebezpečím, provádějí školení požární ochrany (PO). Ke své činnosti mají požární techniku, hasící přístroje, hydrantovou síť, různé sorbenty apod. Jednotka není začleněna do integrovaného záchranného systému, nicméně po povodních v roce 2002 zapůjčila své prostředky na likvidaci škod po těchto povodních.

 

Všechna tato opatření, jak na straně PO tak BOZP, přispívají k tomu, že při kontrolách, které jsou v IPP prováděny ze strany kontrolních orgánů (HZS, Hygienická stanice, IBP a další) nebyly nalezeny žádné vážnější závady nebo nedostatky, které by měly vliv na chod celé IPP.